governance code werkmeester zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt De Werkmeester Zorg zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Deze code stelt de goede governance centraal, die de randvoorwaarden moet bieden voor ‘goede zorg’ aan ‘de cliënt’. Met deze containerbegrippen wordt echter onvoldoende recht gedaan aan de breedte, reikwijdte en diversiteit van ‘de zorgsector’. Achter deze begrippen kan afhankelijk van de branche of zorgorganisatie, de inzet voor gelijkwaardigheid, wederkerigheid, dienstbaarheid, het streven naar een gezonde, sociale en veilige samenleving, de beste behandeling en begeleiding, veiligheid, preventie, emancipatie en participatie, eigen regie of kwaliteit van leven of bestaan schuilgaan. 

De code is op principes gebaseerd. Uitgangspunt voor de code vormen zeven principes. Die principes zijn vervolgens uitgewerkt  in bepalingen of gedragsregels die de concrete toepassing van het principe beschrijven, soms voorafgegaan door een korte introductie. De principes gelden in beginsel voor alle rechtsvormen. De toepassing is niet vrijblijvend. De principes zijn leidend. De Werkmeester Zorg kiest ervoor deze toe te passen, hierin transparant te zijn en er verantwoording over af te leggen.

brancheorganisatie zorg logo
7 principes Governance Code
7 punten zorg brede governance code

Meer informatie:

Brancheorganisaties Zorg (BoZ)
Postbus 9696
3506 GR  Utrecht
Tel. 030 – 2739 726
www.brancheorganisatieszorg.nl